CÍRKEV SJEDNOCENÍ

Zakladatel
:
SUN MYUNG MOON (*1920)
- rodina v jeho deseti letech konvertovala od konfuciánství ke křesťanství
- r. 1935 údajně uviděl Ježíše
- studium elektrotechniky (vystudovaný inženýr), studium teologie nedokončil - přízvisko reverend si dal sám
- kázal v rámci presbitoriánů, jeho kázání mělo antikomunistické prvky? =>zavřen -> r. 1950 osvobozen jednotkami OSN z pracovního tábora => odchod do USA, kde káže pořád v rámci presbitoriánů, ale byl z tohoto řádu vyloučen => 1954 zakládá svou vlastní církve: SEGYE KIDOKKYO TˇONG IL SILLYON (= Společenství Ducha svatého pro sjednocení světového křesťanství)
- 1960 se oženil se svou současnou ženou, se kterou měl 13 dětí (jedno zemřelo), tato svatba symbolizuje tzv. PRAVÉ RODIČE ( = sjednocení a harmonie)
- Moon získává mnoho stoupenců v Korey a Japonsku
- r. 1959 přichází do USA, první středisko jeho církve vzniká r. 1961 v Berkley v Kalifornii

Počet členů: 250 000 na celém světě

Církve sjednocení nevystupuje pod jedním názvem, např. v ČR vystupují pod názvem Federace rodin za světový mír nebo Akademie učitelů za světový mír, studentská organizace CARP, atd.

Kniha
:
BOŽÍ PRINCIP
- tato kniha vyšla ve třech variantách
- kniha chápáno jako nové vyjádření pravdy, jde o sjednocení vědy (vnější pravda a materiální svět) a náboženství (vnitřní pravda a duchovní svět)

Nauka
:

Cílem je sjednocení všech náboženství a vytvoření nebeského království na zemi. K tomu lze dojít obnovením čistého člověka a později i národa.
Toto obnovení má tři principy:
1) plození
2) záhuba
3) znovu stvoření

vět má dvě bipolarity, které symbolizují muže a ženu, dobro a zlo, atd. V těchto bipolaritách vládne určitá hierarchie, např.:
(vliv konfucianismu)

Svět bipolarit byl dříve jednotný, ale ďábel ho rozdělil.
Bůh dal lidem požehnání:
1) když stvořil člověka k obrazu svému
2) požehnání v Adamovi a Evě ­=> také selhali - Eva měla sex s padlým andělem Luciferem a Adam měl pak sex s padlou Evou => vše je orientováno k Satanovi namísto k Bohu.
- boží záměr nevyšel
3) ustavení člověka jako vládce na zemi - jen on může vytvořit království boží na zemi

Přestože je v centru země Satan, tak nás Bůh neopouští, snaží se vše znovu obnovit a navrátit do starého řádu.
Pokusy Boha o obnovení rovnováhy na Zemi:
1) Noemova potopa - Noemův syn zhřešil a tím se vše opět navrátilo k Satanovi
2) Seslání Ježíše - byl vyslána zem, aby si zde našel partnerku a měl děti - založení dokonalé rodiny. Dříve než tak mohl učinit, byl zabit lidmi => opět vše k Satanovi
3) Druhý příchod Krista

Politická rovina nauky
:

Musíme zde přihlédnout k datu a místu vzniku Církve sjednocení a uvědomit si politickou situaci v šedesátých letech v Severní Korey.

Svět je rozštěpen na dva bloky:
1) strana Ábela - symbol boha a demokracie, názor Ábela má kořeny v judaismu a poukazuje na duchovno člověka a vnitřní hodnoty
2) strana Kaina - symbol Satana a komunismu - názor Kaina vzešel z renesance a upozorňuje na povrchní hodnoty

Nauka tvrdí, že obě světové války byly pokusem Satana o udržení své vlády, ale Satan už dlouho svou vládu neudrží, takže v podstatě obě světové války byly jakýmsi dobrem, protože oslabily Satana a Bůh se dostává k moci. V šedesátých letech se hovořilo o třetí světové válce, kde Bůh definitivně získá vládu nad tímto světem. Dnes už se o třetí světové válce nemluví, nauka se spíše orientuje na problematiku rozpadajících se rodin, drog, atd.

V podtextu monistických tiskovin se hovoří o tom, že druhý příchod Krista se už odehrál.
Roku 1960 počala tradice tzv. „požehnání“ - jedná se o hromadné svatby

Působení Církve sjednocení na území ČR
:

První působení je datováno od roku 1968 v Bratislavě (hodně rozšířeno hlavně mezi studenty). Roku 1970 je u Církve sjednocení 12 studentů bratislavských škol, 1971 začíná šíření víry po ulicích (rozdávání brožurek a květin) - 30 studentů. 27.11.1971 Bratislavský horský park - dochází k oficiálnímu založení názvu, 1972 šíření do celého Československa, 1973 členové zatčeni příslušníky STB - studenti vyloučeni z vysokých škol, jedna členka během výslechu zemřela za nejasných okolností => hraje roli mučednice, členové církve byli odsouzeni r. 1974 za podvracení republiky ­=> konec činnosti
K oživení došlo až po roce 1989, sídlo se přemístilo z Bratislavy do Prahy

Ústředí v ČR: Žerotínova 42, Praha 3
Čelní osobnosti: Anton Uhnák, PhDr. Juraj Lajda

20.6.1997 návrh na oficiální registraci, došlo k dlouhým procesům => 21.12.1998 registrace definitivně zamítnuta

Odeslání vzkazu, reakce:

Kontaktní e-mail: