Codyho stránky

Hlavní strana
 ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt

Úvod | Historie | Lovecraftův Necronomicon | Pravý Necronomicon | Praxe dle Necronomiconu | Souvislosti | Související texty a verse Necronomiconu

Zvláštní souvislosti

Kabbala, Bible, Keltské mýty a Necronomicon - Kdo jsou „Staří“ ?

Bible - Kabala - Keltské mýty - Sumerská mytologie - Srovnání Lovecraftova a „pravého“ Necronomiconu - Jsou mezi námi?

Ačkoliv se tento grimoár vyvíjel čistě v oblasti středního východu, zvláštní a zajímavé analogie najdeme i v jiných oblastech. Podívejme se na tyto zvláštní souvislosti zblízka.

Bible

V Bibli můžeme nalézt také odkaz na bytosti podivné, jejichž vzhled a moc zdaleka lidem podobný není. A tak se ptám, nejsou tyto bytosti také kandidáty na zařazení do podezřelých mezi „staré“? Vzpomínáte si knihu Henochovu? A i na citát:

„2. Že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. ...
4. Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.
5. Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas.“

Genesis, kap. 6. 2 - 5

Je možné že synové božští jsou naší „Staří“ a zrůdy vzniklé z jejich spojení s lidskými ženami, mohou být základem pro pozdější nelidské civilizace. Ovšem podívejme se na jednotlivé biblické obry poněkud blížeji.

Obrové z Reffaim

Archeologický průzkum megalitické kruhové stavby Gilgal Refaim nastolil i ve vědecké obci otázku, kdo vlastně tuto stavbu postavil? A opět se začala přetřásat otázka biblických reffaimských obrů. Dle bible tito obři žili v Astaroru Karnaimském, což je 15 km od výše zmíněného naleziště. Velikost těchto obrů můžeme odvodit od velikosti postele jejich posledního krále Oga (4 x 1,8 m).

Enakim z hebronských hor

Svou sílou a výškou byli podobní reffaimským, ale měli šest prstů.

Obři z Neffilim

Tito obři se dokonce křížili s lidmi a tak vznikala rasa rohatých sadistických hybridních kanibalů. Zajímavě nám s tímto koresponduje nález z 80. let 19. století, kdy prof. Skinnre, prof. Morehead a Dr. Donehoo nalezli v Pensylvánii kostry přes 2 metry dlouhé a nad některými lebkami vyčnívali nad čelem 2 pěticentimetrové kostní výrůstky tedy jakési rohy!!!

Obři filištínští

Patří mezi nejznámější rasu obrů a to snad možná právě díky jednomu z jejich bojovníků - Goliáše. Byli sice něco o menší než jejich příbuzní, vždyť Goliáš měřil jen 2,8 m.

Další obři

Na další obry narazíme snad ve všech mytologiích, ať to jsou Kyklopové v Homérově Odyssee či legendy severoamerických Siouxů, které hovoří o obrech s dvojitou řadou zubů nebo pověsti z jihoamerické Patagonie, kde údajně byli obři voděni při příjezdu prvních conquistadorů (V Peru poblíž hory El Augustino byly nalezeny kostry přes 4 m dlouhé ještě s cáry uniforem na sobě.). A když se podíváme k nám do Čech nemůžeme přeci opomenout Krakonoše ducha nejvyšších českých hor, jenž je často znázorňován jako obr. I v našich pověstech se to jen hemží obry a je s nimi spojován vznik či souvislost nejednoho místa či města. Slovenské velehory Tatry dokonce dokládají svůj vznik za pomoci obrů. Shrnuto a podtrženo - všechny mytologie obsahují obry, jenže ... jenže jak si všimneme z původně přijatelných a přátelských bytostí se nám během let stávají zrůdy a bestie před nimi je třeba se bránit a následně je zničit. Jak příhodné pro teorii starých.

Kabbala

Ano, první stvořitelovo úsilí opravdu neodpovídalo tomu co chtěl. Ano i Bůh experimentoval! Bylo stvořeno a rozptýleno několik světů, než přišel ten náš, tyto světy se nazývají klifotickými. Kabbalisté tvrdí, že tyto světy jsou nedokonalé, neboť bylo třeba stvořit harmonický a dokonalý svět. Museli v sobě v absolutní harmonii obsahovat vše pro existenci jeho obyvatel, ani přebytek ani nedostatek čehokoliv co jest na našem světě přítomno...

Kabbalisté nazvali první nedokonalé a odvržené světy královstvím Edom nebo Klifot (kůry, slupky nebo skořápky) a jejich občany klifotickými entitami nebo Malchei Edom, králové edomští, starodávní králové, kteří vládli před králi Izraele. Jsou to entity mimo tento svět, vně organizovaného stvoření, které v klíčových periodách kosmické evoluce útočí a usilují vysát energii a hmotu k vlastním účelům, nebo vstoupit v náš svět destrukturalizovat jej.

Volně dle Z'ev Ben Shimona Haleviho, Vesmír v Kabbale

Jsou toto naši „Staří“ nebo jiné entity Lovecraftem popisované? Nevíme, ale jisté je že tyto entity byly diametrálně odlišné od lidí. Kabbalisté mluví o edomských vždy v souvislosti s existencí zla mimo tento svět. Ovšem edomské monarchie byly příliš nestabilní a neharmonické, proto byly zničeny. Ale síly a formy z nichž se skládaly, zůstaly přítomné v nejzazších koutech našeho vesmíru. Mohli bychom je také považovat za obyvatele paralelních světů.

Další kabbalistická teorie mluví o Lilith - Démonce (první ženě Adamově) a že z obcování Lilith a Adama vznikly zlé rasy.

Co nám k tomu opět řekne Haleviho studie Vesmír v Kabbale?

„Tyto bytosti fungovaly naprosto automaticky a jen s mdlým vědomím. Tyto nečisté inteligence, začalo se jim říkat arcidémoni, neustále napadají říši stvoření, zkoušejí její stabilitu a pokoušejí čisté duchy nebe. Na dění a běh stvoření dohlížejí Irin. Jsou členy vnitřní rady a dohlížejí na souhrn zástupců nebes jako jejich nadřízení. Inteligence, které nejsou v přímém spojení s božskými inteligencemi, často spolu navzájem zápolí. Ale pod dohledem Irin je udržována celková rovnováha, pokud zrovna není na okamžik porušena útoky zlých duchů. Právě těch, kteří jsou obyvateli neúplných světů Edom, které byly stvořeny a odvrženy dříve, než byl stvořen náš svět. Tyto síly, které leží vně organizovaného stvoření, v určitých periodách lidské evoluce útočí a usilují vysát energii nebo hmotu z obecného plánu ke svým účelům nebo usilují o rozbití tohoto vesmíru...“

Nepřipomíná to něco? Jsou toto odkazy na „Staré“? Má-li Necronomicon souvislost s edomskými, je možné, že pomocí rituálů z Necronomiconu je možné otevřít bránu těmto bytostem do tohoto světa, což by ovšem mohlo také mohlo znamenat jeho totální destrukci zprvu po duchovní a posléze i hmotné stránce

Keltská mytologie

Keltské mýty mají své Fomoriany, jejichž jméno by se dalo přeložit jako „pod mořem“ - Lovecraft zmiňuje, že „Staří“ si staví svá sídla pod mořem. Fomoriané přišli do Irska ze Sliab Emor, což by mohla být biblická hora Chemron (někde v okolí Chemronu se dělo obcování božských synů s lidskými dcerami). Podle jiné tradice Fomoriáné přišli z dálky tak veliké, že cesta trvala 200 let!!! To je celkem slušná doba na překonání mezihvězdné vzdálenosti. Stejně jako synové boží i Fomoriané obcují s lidským plemenem a z těchto vztahů vznikají síly chaosu, démoni či chaotikové. Po své porážce se Fomoriané stahují do sídů. Sídy jsou nadpřirozená obydlí, kde kromě víl, elfů sídlí také démonické bytosti. Jak z keltských mýtů vyplývá, sídy nejsou na tomto světě a obyčejný smrtelník do nich smí vstoupit jen za zvláštních okolností. Vzpomeňme si na Edomské krále a jejich stažení na samý okraj stvoření! Fomoriané stejné jako edomští králové bojují proti stvoření. Jsou tedy vhodnými adepty na členství v lize „Starých“.

Indická mytologie

I v mýtech indických najdeme bytosti Fomorianům podobné. Jde o hadí knížata Nágy, která obývají podsvětní říše Mahátala a Patála, tedy opět mimo náš prostor a čas. Další věc, které spojuje Staré, Fomoriany a Nágy, je voda. Nágové byli totiž považovány za strážce vody, která se nachází na hranicích s podsvětím. Ale hadí knížata nejsou sama, odkazy na hadí civilizace nalézáme snad ve všech mytologiích světa (starověcí Egypťané uchovávali vzpomínku na zlatého hada, giganti jsou obři, kteří mají místo nohou hady, řecká medúza měla hady místo vlasů… atp.).

Zdá se, že hadí civilizace je předvěkou realitou na obou polokoulích. Co na to D. Ž. Bor v knize Zlatý a železný věk:

„… Neméně vzrušující jsou i pověsti o středověkých hrdinech či bozích, jakými byli např. Dagon, Ones či Odakon. Tyto bytosti prý vycházeli z moře v podobě ryby, na břehu svou rybí podobu odložili a staly se lidmi. Naučili přímořské obyvatele základům civilizace a kultury. Přitom na břehu nic nepožili a na noc se vracely do moře…”

Mytologie středního východu Mezopotámíe

Velice zajímavé údaje můžeme najít také v mytologie sumerské o tzv. Anunnacích. Podle toho co o nic víme (kompletní článek a vice ZDE) rozhodně mohli být plnohodnotnými členy ligy „Starých„. Vypovídá o nich snad nejlépe epos Enuma Eliš.

Jsou mezi námi???

Ať jakkoli zní tato otázka fantasticky, nemůžeme ji upřít základní myšlenky, které mají s realitou až příliš podobného. Vzpomeňme si na záhadná zvířata jako Olgoj Chorchoj nebo lochnesská příšera. Velice zajímavá je s tím související teorie Aleše Hrušky o tom, že zemské energetické uzly jsou přestupními branami mezi paralelními světy. Jsou vlastně vstupními branami oné „hranice plánu stvoření“. A právě těmito branami se k nám ona záhadná a bájná zvířata dostávají.

Každý pozorovaný druh je vždy zastoupen pouze několika málo jedinci, což svědčí o tom, že prostředí v němž žijí, není pro ně nejvhodnější. Určitým vysvětlením by mohl být přestup těchto tvorů z paralelního světa nacházejícího se vývojové fázi podobné našim druhohorám

Ovšem nemusí jít o svět druhohorní, ale o azyl „starých„ kdesi na „okraji našeho stvoření“. Nemůže toto být vysvětlení proč Lochnesska není vždy tam, kde ji čekáme, totiž v jezeře Loch Ness?

Ovšem z toho co víme o „Starých“ se mi příliš nezdá, že by se nechali vidět a chtěli mít takovou pověst, jakou má Lochnesská příšera. Co když Lochnesska je jenom omyl, nedopatření. Co když si v jezeře Loch Ness páníček jen venčí svého mazlíčka? Zkrátka a dobře, dle této teorie všechna bájná, tajuplná a záhadná zvířata mohou být zástupci ligy starých.

Jak je vidět, „Staří“, které většina lidí považuje za literární fikci, fikcí zdaleka být nemusí a co je horší, opravdu mohou operovat na „okraji stvoření“ - ať už v paralelním, astrálním světě nebo kdekoliv jinde. Pokud tento fakt přijmeme za pravdivý, budoucnost lidstva nemusí vypadat zrovna růžově. Poslechněme si samotný Necronomicon o tom, co již jednou bylo ...

„… Zlovolně si Staří razili své temné stezky a jejich rouhání Zemi bylo obludné, všechna stvoření se kořila jejich moci a znala jejich zlo. Starší bohové otevřeli oči a uzřeli ohavnosti, které páchali prznitelé země. V hněvu proti Starým pozvedli ruku, zarazili je uprostřed jejich neřestí a vyhostili je daleko do nicoty za planetami, kde panuje chaos, kde není temnoty a tvaru. A starší bohové zapečetili bránu a ani síla starých ji nepřemohla. Nyní staří žijí za branou, nezdržují se v prostorách známých člověku, ale v prolukách mezi nimi. Mimo zemskou úroveň číhají a očekávají čas svého návratu, neboť země je poznala a pozná v časech příštích.
Po dni přijde noc, den člověka přejde a Oni budou vládnout tam, kde již jednou vládli. Podle ohavnosti poznáte je a jejich zatracení poskvrn zemi… ”

Dešifrováno z unikátního alžbětinské kryptogramu, známého jako Al Azíf, kniha šíleného Araba, Necronomicon

Bible • Kabbala • Keltské mýty • Sumerská mytologie • Jsou mezi námi?

Použitá literatura a zdroje:
Aleš Česal: Necronomicon, Magazín záhad
Ivan Mackerle: Ztracený svět biblických obrů, Fantastická Fakta 9/2001


Úvod | Historie | Lovecraftův Necronomicon | Pravý Necronomicon | Praxe dle Necronomiconu | Souvislosti | Související texty a verse Necronomiconu

Zpět
Zpět na hlavní stranu Codyho stránek

Hlavní strana ×  Bloxxter ×  O Codym ×  Články ×  Cizí díla × Knihovna ×  Magie ×  Necronomicon ×  Srazy ×  Ke stažení ×  Odkazy ×  Mapa stránek ×  Diskuse ×  Kontakt